پیشنهاد ویژه

مزدوج کره ای 18 ژانویه 2023 بازده


(%) جلسه(%) بهبود (BP)

سل 1 ساله 3.
572 3.
605 -3.
3

سل 2 ساله 3.
434 3.
530 -9.
6

TB 3 ساله 3.
390 3.
484 -9.
4

سل 10 ساله 3.
337 3.
444 -10.
7

MSB 2 ساله 3.
415 3.
503 -8.
8

CB 3 ساله (AA-) 4.
560 4.
677 -11.
7

CD 91 روزه 3.
700 3.
740 -4.
0

(END)