پیشنهاد ویژه

انسجام کره جنوبی 3 آوریل 2023 بازده


(%) Session(%) ساختگی (BP)

TB 1 ساله 3.
308 3.
274 +3.
4

TB 2 ساله 3.
398 3.
341 +5.
7

TB 3 ساله 3.
342 3.
270 + 7.
2

سل 10 ساله 3.
389 3.
340 + 4.
9

MSB 2 ساله 3.
391 3.
343 + 4.
8

CB 3 ساله (AA-) 4.
139 4.
074 +6.
5

CD 91 روزه 3.
590 3.
590 0.
0

(END)