پیشنهاد ویژه

(اورژانس) BOK پیش‌بینی می‌کند تا سال 2023 تا فوریه 2023 کاهش یابد.