پیشنهاد ویژه

بازده اوراق وفاداری کره جنوبی 17 آوریل 2023


(%) رشد جلسه(%) (BP)

سل 1 ساله 3.
242 3.
235 + 0.
7

سل 2 ساله 3.
330 3.
262 + 6.
8

سل 3 ساله 3.
287 3.
215 + 7.
2

سل 10 ساله 3.
349 3.
286 + 6.
3

MSB 2 ساله 3.
312 3.
242 + 7.
0

CB 3 ساله (AA-) 4.
092 4.
022 +7.
0

CD 91 روزه 3.
430 3.
430 0.
0

(END)