پیشنهاد ویژه

فرضیه کره جنوبی 18 آوریل 2023 بازده


(%) پرسنل جلسه(%) (BP)

سل 1 ساله 3.
228 3.
242 -1.
4

سل 2 ساله 3.
343 3.
330 + 1.
3

TB 3 ساله 3.
294 3.
287 + 0.
7

سل 10 ساله 3.
352 3.
349 + 0.
3

MSB 2 ساله 3.
317 3.
312 + 0.
5

CB 3 ساله (AA-) 4.
101 4.
092 + 0.
9

CD 91 روزه 3.
440 3.
430 +1.
0

(END)