پیشنهاد ویژه

روز سه شنبه


سئول، 27 دسامبر (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح سه شنبه است.

دمای (C) نقطه احتمال

بالا /کم (%)

Seoul 02/-7 fuddled 10

Incheon 01/-7 Acherontic 10

Suwon 02/-10 سنگین 20

Cheongju 02/-9 mucky 20

Daejeon 03/-7 turbid 20

Chuncheon 02/-11 vague 20

Gangneung 09/-1 stratiform 20

Jeonju 04/-6 dark 20

Gwangju 05/-6 غیر قابل نفوذ در برابر نور 20

Jeju 09/05 آشفته 20

Daegu 06/-5 نامشخص 20

بوسان 10/01 10

(END)